Condicions de venda

CONDICIONS DE VENDA 

Recomanem llegiu aquests punts abans d’usar la botiga online del Girona FC. Utilitzant aquesta pàgina web, l’usuari està d’acord amb les termes d’ús que detallem a continuació. Si no estàs d’acord amb els termes d’ús, hauria d’abandonar la botiga online. 

 

1. Web Botiga Online Girona FC 

 

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el Girona FC SAD, amb domicili a l’avinguda Montilivi, 141,17003 Girona, inscrit al Registre Mercantil de Girona, volum 2760, foli 31, fulla GI-49598, és titular de la pàgina web https://botiga.gironafc.cat . Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis, pot posar-se en contacte amb el club a través del correu electrònic botigaonline@gironafc.cat. 

 

La Botiga Online Girona FC és un lloc web oficial del Girona FC SAD (en endavant, El Club). El Club es reserva el dret d’alterar el contingut d’aquesta pàgina web en qualsevol moment sense comunicar-ho prèviament. Per això, es recomana als usuaris i usuàries consultar assíduament les condicions disposades en l’avís legal. La utilització d’aquesta pàgina web implica que l’usuari accepta qualsevol actualització de la versió d’aquesta pàgina.  

 

 

2.Objecte i descripció del Servei 

 

L’objecte es establir i regular els termes i condicions relatius al procés de sol·licitud i compra de productes oficials del Girona FC entre el Client i el Club.  

“L’Usuari” és la persona que navega per la web Botiga Online Girona FC sense realitzar un procés de compra o servei.  

“El Client” és l’Usuari que, a més de navegar pel Lloc Web realitza un procés de compra o servei.  

En aquests casos, el Client actua com un consumidor final i no revendrà els productes oficials del Girona FC. 

 

3.Àmbit geogràfic del Servei 

 

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a: 

 • territori espanyol 
 • UE  
 • Xina 
 • Japò 
 • UK

Si desitja realitzar una comanda des d’un altre país a través d’aquest lloc web, per descomptat, pot fer-lo; no obstant això, tingui en compte que solament oferim lliuraments en una de les botigues oficials del Club o en una adreça d’enviament en territori espanyol o els territoris anteriorment indicats. 

Els enviaments amb destinació Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la UE, estan subjectes a un càrrec addicional. Per a rebre la mercaderia en aquestes destinacions, el client s’haurà de fer càrrec de tots els impostos, aranzels i taxes duaneres que es requereixin (vid apartat 6) 

 

4.Entrada en vigor de les Condicions Generals de la Contractació 

 

4.1 Les presents Condicions de Compra s’aplicaran a la totalitat de les ofertes i contractes relacionats amb la venda i lliurament dels productes per part nostra. En altres paraules, quan (i) realitzi una comanda de qualsevol producte a través de la nostra web, (ii) realitzi una comanda de qualsevol producte a través de qualsevol pàgina web connectada directament a la nostra web, o (iii) accepti alguna de les ofertes per a productes que li oferim, estarà consentint a obligar-se per les presents Condicions de Compra. 

4.2 Només serà possible apartar-se d’aquestes Condicions de Compra quan així s’hagi pactat amb nosaltres per escrit. 

4.3 Tingui en compte que també podran sortir a la venda Productes d’edicions limitades o de producció limitada que poden presentar restriccions addicionals, com la limitació del nombre de Productes que pot demanar un consumidor o consumidora. Tals restriccions addicionals seran posades en el seu coneixement a través de la nostra pàgina web. 

4.4 Tots els Productes que es mostren en la web estan subjectes a disponibilitat. Això significa que, encara que ens esforcem perquè la nostra web reflecteixi la disponibilitat de l’estoc, és possible que algun dels Productes que apareixen en ella no estiguin ja disponibles per a la seva venda. 

4.5 Les presents Condicions, incloses les tarifes del Servei, podran ser modificades per GIRONA FC en qualsevol moment, per motius tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat, prèvia comunicació al Client de conformitat amb la legislació vigent. El Client accepta que aquestes Condicions poden ser modificades si una disposició legal o reglamentària així ho exigeix, i GIRONA FC li informarà si resulta afectat. 

 4.6 En fer ús de la Botiga Online Girona FC i efectuar comandes en ella, el Client es compromet al següent: 

   a) Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a consultes o comandes legalment vàlides. 

   b) Abstenir-se de realitzar comandes falses o fraudulentes. 

   c) Facilitar les dades personals que siguin necessaris per a la gestió de les seves comandes i/o consultes i que seran      tractats segons s’indica en la nostra Política de Privacitat. 

 

 

5. Tarifes/IVA 

GIRONA FC cobrarà al Client per la compra dels productes oficials les tarifes que en cada moment GIRONA FC tingui vigents en la seva oferta comercial, la qual estarà a disposició del Client en la Botiga Online Girona FC. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos es troben desglossades en funció dels productes adquirits. 

 

No es consideraran modificacions de les tarifes les variacions que puguin patir els impostos legalment repercutibles al Client, que entraran en vigor a la data que es fixi legalment. 

 

De conformitat amb el que es disposa per l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes s’entendrà realitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol quan l’adreça de lliurament es troba dins del referit territori, exceptuant-se les illes Canàries, Ceuta i Melilla. Així mateix, preveu la transposició de l’art. 34 de la Directiva Europea 2006/112/CE, que regula l’aplicació de la Regla general i de la Regla especial en les vendes considerades a distància amb destinació de lliurament en un altre país de la UE.  

Podem repercutir despeses d’enviament, que variaran en funció del Producte i de la forma d’enviament. Totes les despeses d’enviament seran repercutits de manera independent, detallats i afegits a l’import final de la comanda. 

 

6. Facturació i mitjans de pagament 

GIRONA FC cobrarà al Client per la prestació del Servei, les quotes i preus segons les tarifes i condicions descrites en les presents Condicions Generals i en l’oferta comercial vigent en el Lloc Web. D’acord amb les últimes novetats legislatives, les factures electròniques són vàlides a tots els efectes, pel que GIRONA FC no emetrà cap factura en format paper. 

 

El Client abonarà les quantitats meritades per la prestació del Servei mitjançant la passarel·la de pagament de la corresponent entitat financera. 

 

 

7. Dret de desistiment de la compra. 

7.1 El dret de desistiment només és aplicable als consumidors i consumidores i residents de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), això és, de qualsevol estat membre de la Unió Europea així com Islàndia, Liechtenstein i Noruega. En tal cas, el Client que compri productes oficials a través de la Botiga Online Girona FC de té dret a desistir del contracte de compravenda en el termini de 14 dies naturals a comptar des que l’usuari o usuària o una tercera persona en el seu nom rebi la comanda. Si els productes de la comanda es lliuren separadament, el termini per al desistiment comptarà des del dia de rebre’s l’últim producte lliurat. 

 

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos al correu botigaonline@gironafc.cat, i comunicar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex1 a les presents Condicions, encara que el seu ús no és obligatori. Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent (14 dies naturals). 

 

No tindrà vostè dret a desistir del contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes oficials detallats en l’apartat 7.4 

 

7.2 Canvis i devolucions.    
 

Recordi que ni a vostè ni a nosaltres ens interessa que es quedi amb un producte que no li satisfaci. 

 

La política de devolucions de la Botiga Online Girona FC és molt simple: un cop rebuda la seva comanda, vostè té 14 dies per comprovar els articles i tornar-los per un altre producte, a comptar de la recepció de la comanda, sempre en la seva condició original conservant totes les seves etiquetes del producte.  

7.3 Canvis: 

Per fer un canvi de producte, haurà d’enviar l’article a retornar amb una còpia de la seva comanda, indicant-nos el motiu per què vol canviar l’article, a l’adreça: 

Botiga Oficial – Girona Futbol Club, S.A.D.           
Estadi Municipal Montilivi   
Av. Montilivi 141.     
17003, Girona. 

En cas de canvi les despeses d’enviament aniran a càrrec del client. 

El Girona FC en cap cas es fa responsable de les pèrdues en cas de que els paquets retornats o canviats no siguin lliurats en l’adreça facilitada, siguin extraviats o incomplets per part de l’empresa de paqueteria.  

 

7.4 Que no es pot retornar? 

No s’accepta la devolució de: 

 • Qualsevol producte personalitzat (es considera producte personalitzat nom o número de jugador/nom/cognoms de Client). 
 • Màscares / Ampolles / Gerres / Tasses / accessoris de bebè  i tots els productes que es lliurin precintats per raons de seguretat, salut o higiene el precinte de la qual hagi estat retirat després del seu lliurament. 
 • Qualsevol producte que no conservi les etiquetes amb les quals es lliura el producte. 
 • Productes que hagin estat utilitzats o s’hagin deteriorat a conseqüència d’un ús diferent al necessari per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.  
 • Productes no adquirits en la Botiga Online Girona FC 

8. Garantia Voluntària de Devolució addicional al seu Dret legal de Desistiment 

A més del dret de desistiment que es conté en l’apartat 8 de les presents condicions (i de qualsevol altre dret legal que resulti d’aplicació), li oferim una Garantia Voluntària de Devolució que li permet desistir del contracte de compravenda sense necessitat d’al·legar justa causa durant els 46 dies següents al Període de Desistiment, la qual cosa suposa que el període de devolució sigui en total de 60 dies (d’ara endavant, el «Període Voluntari de Devolució»). 

 

Tingui en compte que el Període Voluntari de Devolució no s’aplica en els Productes Personalitzats (ni qualsevol assenyalat en l’apartat 7.4 li comuniquem que s’aplica el Període Voluntari de Devolució únicament de 14 dies. 

Oferim aquesta Garantia Voluntària de Devolució amb subjecció a les disposicions del dret de Desistiment, Canvis i Devolucions i a les següents condicions: 

 

 • Els Productes Oficials no poden haver estat usats o presentar danys més enllà de l’ús normal per a inspecció, i hauran de retornar-se en el seu embalatge original.  
 • Únicament s’admetran devolucions de peces de roba quan no s’hagi retirat l’etiqueta original (res de l’anterior afecta als drets legals descrits anteriorment, especialment, al dret de garantia i al dret de desistiment). 
 • Ens reservem el dret a rebutjar la devolució emparo d’aquesta Garantia Voluntària de Devolució sense cap compensació quan els Productes Estàndard retornats no reuneixin les condicions anteriors. 

 

Si desistís d’un contracte de compravenda durant el Període Voluntari de Devolució, li reemborsarem la totalitat de l’import rebut, incloent-hi les despeses d’enviament (sempre que els Productes Oficials retornats integrin la comanda completa, i amb l’excepció d’aquelles despeses addicionals que tinguin el seu origen en l’elecció d’una forma d’enviament diferent a l’estàndard més econòmica que oferim, quan escaigui) en el termini de catorze (14) dies següents a la data en la qual hàgim rebut la notificació de devolució. Per a procedir a aquest reemborsament, utilitzarem la mateixa forma de pagament utilitzada per a realitzar la transacció original, tret que es pacti una forma diferent; en cap circumstància es gravaran tals reemborsaments amb taxes addicionals. 

 

9. Garantia Legal 

En cas de productes defectuosos, d’acord amb el que s’estableix en el RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l’usuari o usuària podrà procedir al canvi del producte mitjançant el procés de devolució amb un justificant de compra vàlid en un termini de tres (3) anys a partir de la data de lliurament (per a aquells productes adquirits abans de l’1 de gener de 2022 el termini serà de dos (2) anys a partir de la data de lliurament. Aquesta garantia legal regularà tots els supòsits relatius a l’aplicació de la garantia legal que es regirà sempre pel que s’estableix en els articles 114 a 126 del RDL 1/2007 amb independència que la llei Aplicable al contracte sigui (en cas de consumidors/as i usuaris/as) la del domicili del consumidor o consumidora, sempre que aquest o aquesta resideixi en un estat membre de la EEE. 

 

10. Copyright 

Tot el contingut d’aquest lloc web són propietat de Girona FC S.A.D. Tot el contingut dels proveïdors està protegit per les lleis internacionals de Drets d’Autor. 

 

11. Drets reservats

Es dóna permís per a copiar electrònicament i imprimir en paper arreu d’aquesta pàgina web, amb el propòsit de tramitar una comanda a la Botiga Online Girona FC  i per fer servir aquesta pàgina web amb el propòsit exclusiu de recurs de compra. 
Girona FC és una marca registrada pel Girona FC S.A.D. Totes les altres marques registrades, noms de producte, d’empresa i / o logotips esmentats, són propietat dels seus respectius titulars. No està permesa la utilització de les marques registrades sense el consentiment previ i per escrit del propietari, així com de les terceres parts que siguin titulars de les mateixes. 

Per més informació en assumptes de la Propietat Intel·lectual, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament Legal: 

Girona Futbol Club, S.A.D. 
Estadi Municipal Montilivi 
Av. Montilivi 141. 
17003, Girona. 
E-mail: info@gironafc.cat 

 

12. Política de Privacitat  i Tractament de Dades 

Si desitja obtenir major informació sobre la política de privacitat del Club, visiti l’apartat de Política de Privacitat de la nostra página; https://www.gironafc.cat/es/politica-de-privacidad

 

Així mateix l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat GIRONA FC degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, principalment amb les següents finalitats: 

 

 • Respondre a les seves consultes i sol·licituds; 
 • Comercialització, manteniment de la present relació i gestió del Servei. 
 • Enviament de comunicacions comercials tant en suport telemàtic com en paper. 

 

GIRONA FC li informa que, en el seu cas, poden realitzar-se les següents cessions: 

 

 • A les Autoritats Tributàries, per al compliment d’obligacions fiscals, així com a Entitats Financeres per a la gestió de cobraments i pagaments. 
 • A les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, o qualsevol altra administració local, autonòmica o estatal amb competències en matèria de conflictes amb consumidors. 
 • A Jutjats i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat d’acord amb els requisits que imposa la normativa de protecció de dades. 

 

Per consultar la resta de finalitats visiti l’apartat de Política de Privacitat de la nostra página; 

https://www.gironafc.cat/es/politica-de-privacidad

 

Vostè té el dret a accedir a les seves Dades personals i, en qualsevol moment, pot exercitar els seus drets, enviant un correu electrònic a protecciondatos@gironafc.cat  indicant el seu nom i cognoms i acompanyant fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document vàlid oficial administratiu. 

 

14. Legislació Aplicable i Fur 

L’Usuari i/o Client contracta amb GIRONA FC amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als Serveis prestats per GIRONA FC en virtut del present Avís Legal i Condicions de Compra  

 

 15. No trobes el que necessites?

si us plau envia’ns un correu a botigaonline@gironafc.cat o be mitjançant correu ordinari dirigit a GIRONA FC, Avinguda Montilivi, 141,17003 Girona i intentarem resoldre els teus dubtes. 

 

Tal com estableix la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, us informem sobre l’existència de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea. Trobareu més informació al següent link:.https://ec.europa.eu/consumers/odr . Així mateix, us informem que la participació en el procés de resolució de disputes en línia es voluntària per a ambdues parts.