Condicions del Carnet Girona Fans

1. Objecte
a. L’objecte del Carnet Girona Fans és l’apropament i fidelització dels aficionats al Club mitjançant els avantatges i beneficis establerts en aquestes condicions generals.
b. Es considera Girona Fans a tota persona que adquireixi el Carnet Girona Fans mitjançant les condicions, en el temps i forma que estableixi el Girona F.C.
c. Als efectes d’adquisició del Carnet Girona Fans per a l’any 2017 s’estableix una quota única de 50 euros.
d. La validesa del carnet coincidirà amb l’any natural, així doncs, finalitzarà el 31 de desembre sense tenir en compte en quina data hagi estat emès.
e. El Carnet Girona Fans és personal i intransferible, esta subjecte a la regulació que el club estableix i no atorga al seu titular altres drets i avantatges que les recollides en les presents bases.
f. Els sol·licitants han de ser persones físiques, majors d’edat o menors autoritzats pels seus pares o tutors, hauran de complimentar i firmar la sol·licitud degudament. En qualsevol cas, l’ús o utilització del carnet significarà l’acceptació del titular amb les presents condicions generals. El Girona F.C. es reserva el dret a admetre o rebutjar qualsevol sol·licitud presentada.
g. El Carnet és emès pel Girona F.C. amb una numeració correlativa i disposa d’un codi de barres.
h. El Girona F.C. es reserva el dret a rebutjar o anular la validesa del carnet i modificar el funcionament del mateix.
i. El Girona F.C. no serà responsable dels danys i prejudicis de qualsevol classe que es derivin de l’operativa.
j. El Girona F.C. es reserva el dret a cancel·lar o canviar, de forma total o parcial, les condicions del carnet. La possible variació o modificació de les condicions de l’ús del carnet seran publicades a la web privada per als usuaris.

2. Avantatges i beneficis
a. L’adquisició del Carnet Girona Fans atorga als titulars del mateix els següents avantatges:
1. Possibilitat d’adquirir prioritàriament qualsevol dels tipus d’abonaments que oferta el Girona F.C., en cas de disponibilitat.
2. En cas de no ser abonat de la temporada anterior, el Carnet Girona Fans permet l’accés a la llista d’espera per a accedir a localitats d’abonament a l’Estadi de Montilivi.
3. Preferència per a comprar entrades segons les condicions que el club estableixi i comuniqui.
4. Descomptes a les botigues oficials (de l’Estadi i Online) o altres promocions, en les condicions que el Club estableixi.
5. Accés gratuït als partits del Futbol Base i el C.F. Peralada, en les condicions que els respectius clubs estableixin i sempre respectant l’aforament.
6. Altres beneficis i privilegis que el Club estableixi.

3. Condicions
a. Tots els descomptes, ofertes i promocions associats amb el Carnet Girona Fans són personals i intransferibles, per tant cal presentar un document acreditatiu (DNI, NIE, Passaport, etc.) juntament amb el Carnet Girona Fans. pels menors d’edat, en cas de no disposar de document d’identificació, es podrà presentar el llibre de família. Aquests descomptes no són acumulables a altres ofertes i promocions.
b. Els empleats del Girona F.C., de les seves botigues oficials o de qualsevol establiment adherit a la promoció, podran negar-se a aplicar els descomptes o avantatges inherents al carnet en cas de que el portador del mateix no pugui identificar-se en els termes establerts.
c. Els empleats del Girona F.C. podran retenir i inclús retirar el Carnet Girona Fans al portador del mateix en cas d’ús fraudulent o irregular per part del posseïdor i/o titular.
d. El Girona F.C. no es fa responsable dels il·lícits que es puguin donar per l’ús fraudulent del Carnet Girona Fans. Així mateix el Girona F.C. no es fa responsable dels il·lícits que es puguin donar en els possibles descomptes o avantatges que ofereixin comerços o establiments col·laboradors.
e. Els descomptes en l’adquisició d’entrades no són acumulables a aquesta o d’altres promocions, a excepció que així s’estableixi de forma expressa.
f. El Girona F.C. es reserva el dret a limitar el nombre màxim d’entrades amb descompte disponibles per a cada partit.
g. El nombre d’entrades disponibles en condicions de descompte per a cada partit i la data per a la seva adquisició seran publicats al portal específic del Carnet Girona Fans.
h. La preferència de compra en entrades no garanteix la disponibilitat d’entrades amb descompte, les quals s’oferiran en els termes referits fins a esgotar-ne el nombre estipulat per a aquest fi.
i. No s’accepta la devolució del Carnet Girona Fans un cop efectuat el pagament.

4. Preu
a. El Carnet Girona Fans per a l’any 2017 és de 50 euros. El preu de renovació i alta per a l’any 2018 així com els terminis i requisits seran publicats pel Club.

5. Forma d’adquisició
a. El Carnet Girona Fans estarà disponible en les següents dates i formes:
1. A partir del 15 de març a les oficines de club.
2. A partir del 15 de març a la botiga online.
b. El pagament es farà en metàl·lic o mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

6. Pèrdua, robatori, deteriorament i frau en l’ús del Carnet
a. En el supòsit de que es produeixi la pèrdua, robatori o deteriorament del carnet el titular es compromet a comunicar-ho al Girona F.C. a través del número 902 54 84 54, a fans@gironafc.cat o a les oficines del Club.
b. En el supòsit de frau o ús contrari a les condicions establertes al present document el Girona F.C. es reserva el dret de cancel·lar o limitar el seu ús.
c. Preu de l’emissió de duplicats (només s’emetran en horari d’oficines):
i. Robatori o furt: 0€ (Acompanyant denúncia policial signada i segellada amb data anterior a l’hora que es comuniqui la incidència)
ii. Deteriorament: 5€ (Acompanyant el carnet malmès o defectuós)
iii. Pèrdua: 5€

7. Jurisdicció
a. Per a resoldre possibles controvèrsies que es suscitin en relació amb aquestes Condicions les parts es sotmeten als Tribunals de Girona, renunciant a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre.

8. Protecció de Dades de Caràcter Personal
El Girona F.C. garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels titulars del Carnet Girona Fans i de conformitat a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la normativa del seu desenvolupament, el titular del Carnet Girona Fans queda informat i presta el seu consentiment exprés (mitjançant la signatura del present document) per al tractament automatitzat d’aquesta informació, així com per a la gestió del programa de fidelització i l’enviament d’informació comercial. L’informem que les dades facilitades per vostè passen a formar part d’un o més fitxers, degudament inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la titularitat i responsabilitat dels quals és del Girona F.C.

Aquestes dades seran tractades per a consecució de les següents finalitats: L’elaboració d’estadístiques, la gestió d’altes i baixes dels registres d’usuaris, l’organització de serveis i esdeveniments, la gestió de peticions i sol·licituds, l’enviament de butlletins o revistes, la comercialització de productes o serveis, la personalització de posteriors compres i navegació, incloses les electròniques, sobre ofertes i serveis relacionats amb el Girona F.C., tant dels productes propis vinculats a l’entitat com dels comercialitzats per tercers amb els quals col·labori.

Si per mitjà del present document ens facilita dades personals d’altres persones l’advertim que haurà de fer-ho amb el seu consentiment i havent-los informat prèviament, dels extrems continguts en aquesta política.

El Girona F.C. no recull ni tracta informació personal proporcionada per vostè quan sigui menor de catorze (14) anys.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes indicats a la normativa de Protecció de Dades, contactant amb el Girona F.C., a través de la següent direcció de correu electrònic: fans@gironafc.cat o mitjançant comunicació escrita dirigida al Girona F.C., Avinguda de Montilivi, 141, C.P. 17003 de Girona.